PHP5连接MS SQL Server 2005

 

很多客户需要用PHP连接MS SQL Server的数据库,下面是PHP5连接MS SQL Server 2005教程

步骤:
1. 首先按通常做法配置好PHP5连接MS SQL Server
PHP.ini 里面打开 extension=php_mssql.dll 选项 (就是把前面的 ; 号去掉)
2. 下载正确版本的 ntwdblib.dll (2000.080.0194.00)

 下载此组件:

 

7.重启 SQL Server服务、IIS即可

评论: 0 | 引用: 0 | 查看次数:
发表评论
昵 称:
邮 箱:
主 页:
验证码:
内 容: